Gedragsregels en gedragscodes

Bavio zet zich als badmintonvereniging in om de badmintonsport te promoten. Daarbij hoort een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze leden en vrijwilligers (waaronder trainers, instructeurs en bestuursleden) een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle leden en gedragscodes voor vrijwilligers ter ondersteuning van de uitvoering van de regels.

Gedragsregels voor alle leden.

De gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Ieder die zich aan de gedragsregels houdt, is welkom bij Bavio.

Dit betekent dat men zich houdt aan de gedragsregels betreffende ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie.

Ongewenste intimiteiten:
 1. Ik onthoud mij van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als in gebaar.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander
Agressie en geweld:
 1. Ik onthoud mij van elke vorm van agressie, geweld of uitdrukkingen die kunnen worden gevoeld als discriminatie. Zowel in woord als gebaar.
 2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
 3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil
 4. Ik berokken de ander geen
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn
 6. Ik scheld anderen niet uit en maak geen gemene grappen of opmerkingen over
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of
 8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn medeleden
 9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
Discriminatie:
 1. Ik ga met respect om met de ander.
 2. Ik onthoud mij van elke vorm van onderscheid op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.

Gedragscode voor vrijwilligers.

Via de gedragscodes wordt de vrijwilliger gewezen op de wijze waarop gedragsregels van Bavio dienen te worden ondersteund.

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leden – en specifiek de minderjarige leden die van hem/haar afhankelijk zijn – zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de leden te bejegenen op een wijze die leden in hun waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van leden dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van leden, specifiek de minderjarige leden. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en leden jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 5. De vrijwilliger heeft de plicht leden – specifiek minderjarige leden – naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die betrokken is, wordt
 6. De vrijwilliger spreekt leden die zich niet aan de gedragscode houden op hun ongewenste gedrag aan door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode/regels.
 7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactpersoon.
 8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met diens verantwoordelijke.
 9. Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
 10. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten of seksueel misbruik van leden zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

 • elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren;
 • en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer- pupil, leiding-jeugdlid, e.d.);
 • en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.